Forventninger til forældrene

På Slotsparkens Friskole ligger der i aftalen et stort forældreengagement, og at alle vores elever har opbakning fra deres forældre i deres daglige læring.

Som forældre deltager man videst muligt omfang i de arrangementer, der måtte være i løbet af et skoleår. Det forventes, at alle forældre tager ansvar for friskolen, og yder sit til et godt samarbejde i det daglige. Der skal være en åben dialog, hvor ros og ris gives på en anerkendende måde med udgangspunkt i, at alle gør deres bedste og vil eleverne og skolen det bedste. Det forventes, at man både generelt men i særdeleshed over for sit barn viser, at man bakker op om friskolen. Herunder at man omtaler skolen loyalt.

Hvis der i barnets liv opstår særlige ting, som har betydning for barnet i deres hverdag, vil det hjælpe alle parter, hvis forældrene fortæller dette til skolens leder og/eller medarbejdere.

Forældrearbejdstimer

Det er en del af samarbejdsaftalen,  at alle forældre årligt lægger 10 interessetimer på friskolen. Disse timer gælder for en familie uafhængigt af, hvor mange af familiens børn, der går på friskolen. De timer er et absolut minimum, og normalt vil de fleste familier lægge mere end 10 timer. Bestyrelsen fører kontrol med timerne, og forældrene er selv forpligtet til at give besked om lagte timer. Det gøres til Penille Hagemann Nielsen på intra under Bestyrelsen.

Timerne kan lægges ved arbejdsdagene, hjælp/ansvar ved diverse arrangementer, rengøring, hjælp i undervisningen, i Fritidshjemmet, bestyrelsesarbejde eller andet. Det er ikke muligt at betale eller sponsorere med materialet i stedet. Andre personer i barnets hverdag kan dog overtage forpligtelsen.

Forældrenes engagement og deltagelse på Slotsparkens Friskole giver fællesskabsfølelse og samhørighed, som styrker alle børn og skaber en bedre friskole. Samtidig giver denne ”arbejdskraft” skolen ressourcer.